Zayniddin Vosifiy.Badoye'ul vaqoye'

21.08.13 | yabgu

http//photoload.ru/data/40/3a/69/403a69d12692ffa35e04641f6b8e3ef4.jpg


<b>Badoye'ul vaqoye' / Бадое ул ва&#1179;оеъ</b>
Author: Zayniddin Vosifiy / Зайниддин Восифий
Publisher: Тошкент.,Адабиёт ва санъат нашриёти
Publication date: 1979
Number of pages: 288
Format / Quality: PDF
Size: 7,9 Мb
Language: Uzbek

Цитата:
Восифий (тахаллуси; асл исми Зайниддин Ма&#1203;муд ибн Абдулжамил) (1485–1551 ёки 1566) – Тошкентда узо&#1179; ва&#1179;т исти&#1179;омат &#1179;илган маш&#1203;ур адиб. &#1202;иротда мунший оиласида ту&#1171;илган. Араб тили, адабиёт, фи&#1179;&#1203; ва бош&#1179;а билимларни пухта эгаллаган. &#1202;иротда Шо&#1203;рух мадрасасида та&#1203;сил кўрган (1511 ййилгача). &#1202;усайн Бой&#1179;аронинг ў&#1171;ли Фаридун &#1202;усайнга котиблик, бош&#1179;а ў&#1171;илларига муаллимлик &#1179;илган.
Восифий &#1202;иротда шо&#1203; Исмоил Сафавий таъ&#1179;ибидан &#1179;очиб, Мовароунна&#1203;рга кетган. Самар&#1179;анд ва Бухорода бўлган (1512–15). 1515 йилдан Тошкент вилоятидаги Фаркат (&#1203;оз. Паркент) ва Номданак &#1179;ишло&#1179;ларида яшаган, сўнг Тошкентга келган ва Суюнчхўжанинг кичик ў&#1171;ли Баро&#1179;хон (Наврўз А&#1203;мадхон)га тарбиячи &#1179;илиб тайинланган. Саройдаги ички низолар туфайли Восифий уни ташлаб кетишга мажбур бўлган ва бир неча ой (1516 йил сентябрь-ноябрь) Тошкент ма&#1203;аллаларидан биридаги масжидга имомлик &#1179;илган. Кейинро&#1179; (1517) Самар&#1179;андга кетиб, 1518 йилда Шайбонийлардан Келди Му&#1203;аммадхон (Султон Му&#1203;аммад) томонидан Шо&#1203;рухияга ча&#1179;иртирилган. 1525 йилдан умрининг сўнгги йилларигача Тошкентда яшаган.
Восифий Келди Му&#1203;аммадхоннинг юришларида &#1179;атнашган (1528–29). 1540 йилдан Баро&#1179;хон саройида давлат &#1203;ужжатларини тузган. Бу даврда Тошкентда ўзбек тилининг нуфузи ортиб, бир &#1179;анча расмий &#1203;ужжатлар ўзбек тилида тузилган. Восифий Тошкентда вафот этган ва &#1178;аффол Шоший ма&#1179;бараси эшигидан кираверишда ўнг томонга дафн этилган.
Восифийнинг ижодий фаолияти 12–13 ёшидаё&#1179; бошланган. Насрнинг кўпгина турларида (мактуб, ариза, &#1203;икоя каби), бадиий, сажъ услубида яхши ижод &#1179;илган.
Восифийнинг «Бадоеъ ул-ва&#1179;оеъ» («Нодир во&#1179;еалар») асарида (1-&#1179;исм 1517–18; 2-&#1179;исм 1539) Хуросон, Мовароунна&#1203;р, Туркистон ва Эрондаги 1532 йилгача бўлган даврдаги илмий, адабий, тарихий ва маданий &#1203;аёт акс эттирилган. Тошкент ва унинг вилоятидаги сиёсий во&#1179;еалар, адабий му&#1203;ит, хусусан унда шоирлар, адиблар тўпланишиб мушоиралар ўтказган Кайковус чорбо&#1171;и &#1203;а&#1179;ида &#1179;изи&#1179;арли во&#1179;еалар баён &#1179;илинган. Чорбо&#1171; ша&#1203;ар &#1179;ўр&#1171;онидан таш&#1179;арида бўлиб, Восифий у ерда хон ва султонлар учун шифохона бўлганлигини &#1203;ам ёзган. Тошкент ва унинг атрофида яшаб ижод этган шоирлар, рассомлар, хаттотлар ва бош&#1179;а маш&#1203;ур кишилар &#1203;а&#1179;ида, вилоят &#1203;удудида фойдаланиб турилган темир ва феруза конлари тў&#1171;рисида маълумотлар берган. «Бадоеъ ул-ва&#1179;оеъ»нинг 83 байтдан иборат маснавийсида Тошкентнинг гўзаллиги, бо&#1171;-ро&#1171;лари, &#1203;авоси, зилол сувлари мад&#1203; этилган.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2230
Рейтинг:
  • 5