Talat Paşa'nın Hatıraları

01.01.09 | Xurshid

http//photoload.ru/data/62/f9/1c/62f91ce9b820a1ee78c108636db089.jpg

<b>Talat Pa&#351;a'n&#305;n Hat&#305;ralar&#305;</b>
Author: H&#252;seyin Cahit Yal&#231;&#305;n
Publisher: &#304;stanbul,Cumhuriet
Publication date: 1998
Format / Quality: HTML file/txt
Size: 176.95 Kb

Цитата:

TALAT PA&#350;A (1874-1921)


Osmanl&#305; devlet ve siyaset adam&#305;, Talat Pa&#351;a 1874 y&#305;l&#305;nda do&#287;du. &#304;ttihat ve Terakki F&#305;rkas&#305; &#246;nderlerindendi. 1917-18 aras&#305;nda sadrazaml&#305;k yapt&#305;.

&#304;lk&#246;&#287;renimini Vize'de, orta&#246;&#287;renimini Edirne Askeri R&#252;&#351;tiyesi'nde tamamlad&#305;. Edirne Posta ve Telgraf &#304;daresinde katip olarak &#231;al&#305;&#351;maya ba&#351;lad&#305;. Gen&#231; ya&#351;ta J&#246;n T&#252;rk hareketine ilgi duydu ve &#304;ttihat ve Terakki Cemiyeti Edirne &#350;ubesi'ne &#252;ye oldu. Me&#351;veret Gazetesi ile cemiyet bildirilerinin da&#287;&#305;t&#305;m&#305;n&#305; &#252;stlendi. Bu &#231;al&#305;&#351;malar&#305;ndan &#246;t&#252;r&#252; kovu&#351;turmaya u&#287;rayarak 1895'te tutukland&#305;. 1903'te Selanik Telgraf &#304;daresi ba&#351;katipli&#287;ine getirildi.

II. Me&#351;rutiyet'in ilan&#305; s&#305;ras&#305;nda &#246;nemli g&#246;revler &#252;stlenen Talat Bey, 1908'de &#304;ttihat ve Terakki'den Edirne Mebusu se&#231;ildi. Meclis-i Mebusan&#305;n birinci reis vekili oldu. 1909'da &#304;ngiltere'ye giden mebuslar heyetinin ba&#351;kanl&#305;&#287;&#305;n&#305; &#252;stlendi. &#304;ttihat ve Terakki'nin en etkili y&#246;neticisi oldu. 1908 kongresinde se&#231;ildi&#287;i Merkez-i Umumide, Vekil-i Umumili&#287;e getirildi. (1912)

Balkan Sava&#351;lar&#305; (1912-13) s&#305;ras&#305;nda, b&#246;lgedeki kar&#305;&#351;&#305;kl&#305;klar&#305; &#246;nlemek amac&#305;yla Do&#287;u Anadolu'daki Ermenileri topluca g&#246;&#231; ettirdi. Bu uygulama nedeniyle Bat&#305; kamuoyunda "soyk&#305;r&#305;m yapmak"la su&#231;land&#305; ve "bir numaral&#305; Ermeni d&#252;&#351;man&#305;" ilan edildi. Said Halim Pa&#351;a 1917'de g&#246;revinden ayr&#305;l&#305;nca vezirlik verilerek sadrazaml&#305;&#287;a getirildi. Gene ayn&#305; d&#246;nemde &#304;ttihat ve Terakki F&#305;rkas&#305;'n&#305;n Reis-i Umumili&#287;ini &#252;stlendi. Sava&#351;&#305;n Almanya ve m&#252;ttefiklerinin yenilgisiyle sonu&#231;lanaca&#287;&#305;n&#305;n anla&#351;&#305;lmas&#305; ve Almanya'n&#305;n &#304;tilaf Devletleri'nden ate&#351;kes istemesi &#252;zerine, Talat Pa&#351;a h&#252;k&#252;meti de istifa etti.(Ekim 1918) Yeni kurulan Ahmed &#304;zzet Pa&#351;a h&#252;k&#252;meti sava&#351;&#305; sona erdiren Mondros M&#252;tarekesini (30 Ekim 1918) imzalarken, &#304;ttihat ve Terakki F&#305;rkas&#305; da 1 Kas&#305;m 1918'de son kongresini yapt&#305;. Talat Pa&#351;a bu kongrede yapt&#305;&#287;&#305; konu&#351;mas&#305;nda sava&#351;a nas&#305;l girildi&#287;ini ve sava&#351; s&#305;ras&#305;ndaki geli&#351;meleri anlatt&#305; ve siyasetten &#231;ekildi&#287;ini a&#231;&#305;klad&#305;. Daha sonra Ahmed &#304;zzet Pa&#351;a'ya b&#305;rakt&#305;&#287;&#305; mektupta, millete kar&#351;&#305; hesap vermek &#252;zere geri gelece&#287;ini, gerekirse mahkemeye de &#231;&#305;kaca&#287;&#305;n&#305; bildirerek Almanya'ya gitti.

15 Mart 1921'de bir Ermeni taraf&#305;ndan Berlin'de &#246;ld&#252;r&#252;ld&#252; ve Berlin'deki T&#252;rk Mezarl&#305;&#287;&#305;na g&#246;m&#252;ld&#252;. 1943'te kemikleri &#304;stanbul'a getirilerek &#350;i&#351;li'de H&#252;rriyet-i Ebediye tepesinde topra&#287;a verildi. Talat Pa&#351;a'n&#305;n Me&#351;rutiyet ve I. D&#252;nya Sava&#351;&#305; y&#305;llar&#305;n&#305; ele alan an&#305;lar&#305; &#246;l&#252;m&#252;nden sonra "Talat Pa&#351;a'n&#305;n Hat&#305;ralar&#305;"(1958), "Talat Pa&#351;a'n&#305;n An&#305;lar&#305;" (1986, 1990) ad&#305; alt&#305;nda yay&#305;mland&#305;.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3232
Рейтинг:
  • 5