Turkluk Bilimi Sozlugu

24.11.11 | rebrafi

http//photoload.ru/data/34/6b/4f/346b4ff0de800e60c4c3054e2f04f9.jpg


<b>T&#252;rkl&#252;k Bilimi S&#246;zl&#252;g&#252;</b>
Author: Hasan Eren
Publisher: T&#252;rk Dil Kurumu Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 1998
ISBN: 9751610338
Number of pages: 275
Format / Quality: PDF
Size: 143 Мb
Language: Turkish


Hasan Eren


Prof. Dr. Hasan Eren (d. 15 Mart 1919 Vidin, Bulgaristan - &#246;. 26 May&#305;s 2007 Ankara, T&#252;rkiye). T&#252;rk s&#246;zl&#252;k&#231;&#252; ve etimoloji konusuna yo&#287;unla&#351;m&#305;&#351; T&#252;rkolog.
&#304;lkokulu ve r&#252;&#351;tiyeyi Vidin'de tamamlad&#305;. Daha sonra Bulgar Lisesine girerek buradan 1937 y&#305;l&#305;nda birincilikle mezun oldu. Lise y&#305;llar&#305;nda &#246;zellikle Bulgarca, Rus&#231;a, Frans&#305;zca dersleri ve T&#252;rk dili ile ilgili konulara b&#252;y&#252;k ilgi duydu. Bu ilgisi ile &#252;nl&#252; Macar T&#252;rkolo&#287;u Gyula N&#233;meth'in dikkatini &#231;ekti ve b&#246;ylece 1938 y&#305;l&#305;nda Budape&#351;te &#220;niversitesi T&#252;rkoloji b&#246;l&#252;m&#252;n&#252;n tek &#246;&#287;rencisi olarak &#252;niversite hayat&#305;na ba&#351;lad&#305;. Burada T&#252;rkolojinin yan&#305; s&#305;ra Mo&#287;olca ve Macarca derslerine devam etti. T&#252;rk dilinin s&#246;z varl&#305;&#287;&#305; ile ilgili &#231;al&#305;&#351;malar&#305;na da &#252;niversite &#246;&#287;rencisi oldu&#287;u y&#305;llarda ba&#351;lad&#305;. 1942 y&#305;l&#305;nda doktor, 1946 y&#305;l&#305;nda ise "T&#252;rk S&#246;z Bilimi" alan&#305;nda do&#231;ent unvan&#305;n&#305; ald&#305;. 1948 y&#305;l&#305;nda T&#252;rkiye'ye gelerek Ankara &#220;niversitesi Dil ve Tarih-Co&#287;rafya Fak&#252;ltesi'nde do&#231;ent olarak g&#246;reve ba&#351;lad&#305;. Bu arada T&#252;rk Dil Kurumu'nda da &#231;al&#305;&#351;malar&#305;n&#305; s&#252;rd&#252;ren Prof. Dr. Hasan Eren, s&#246;zl&#252;k &#231;al&#305;&#351;malar&#305;na &#231;ok de&#287;erli katk&#305;larda bulundu. Hasan Eren, 1988 y&#305;l&#305;nda yay&#305;mlanan T&#252;rk&#231;e S&#246;zl&#252;k'&#252;n yay&#305;n&#305;nda ba&#351;kanl&#305;k da yapt&#305;. T&#252;rk Dil Kurumu'nda 1957 y&#305;l&#305;nda ikinci ba&#351;kanl&#305;k g&#246;revini y&#252;r&#252;tt&#252;. Daha sonra bu g&#246;revden ayr&#305;larak terim kolu ba&#351;kan&#305; oldu. Kol ba&#351;kan&#305; iken &#252;niversite &#246;&#287;retim &#252;yeleri ile i&#351; birli&#287;i yaparak &#231;e&#351;itli alanlara ait terimleri bir araya getirerek yay&#305;mlad&#305;. 1960 y&#305;l&#305;nda T&#252;rk Dil kurumu'ndaki g&#246;revinden ayr&#305;ld&#305;. 1985 y&#305;l&#305;ndan itibaren T&#252;rk Ansiklopedisi ba&#351; redakt&#246;rl&#252;&#287;&#252;ne getirildi ve bu ansiklopedinin tamamlanmas&#305;n&#305; sa&#287;lad&#305;. Prof. Dr. hasan Eren, 17 Ekim 1983'te T&#252;rk Dil Kurumu ba&#351;kanl&#305;&#287;&#305;na getirildi. Bu g&#246;revi 20 Eyl&#252;l 1993 tarihine kadar s&#252;rd&#252;rd&#252;. 1984'te TRT Radyo ve Televizyon Y&#252;ksek Kurulu &#252;yeli&#287;ine atand&#305; ve 6 y&#305;l g&#246;rev yapt&#305;.

Prof. Dr. Hasan Eren, ulusal ve uluslar aras&#305; bilim &#231;evrelerinde pek &#231;ok &#246;d&#252;le ve &#351;eref &#252;yeli&#287;ine de&#287;er g&#246;r&#252;lm&#252;&#351;t&#252;r. 1966'da Macar Dil Bilimi derne&#287;i &#351;eref &#252;yesi, 1972'de Macar Do&#287;u Bilimleri Derne&#287;i &#351;eref &#252;yesi, 1988'de Macar Bilimler Akademisi &#351;eref &#252;yesi, 1996'da Uluslararas&#305; Hungaroloji Derne&#287;i &#351;eref &#252;yesi olmu&#351;, kendisine 24 Haziran 2000'de Macaristan cumhurba&#351;kan&#305; taraf&#305;ndan en y&#252;ksek sivil Macar liyakat ni&#351;an&#305; verilmi&#351;tir. Prof. Dr. Hasan Eren'e T&#252;rk Dil Kurumu da 26 Eyl&#252;l 1996'da &#351;&#252;kran berat&#305; ve onurlu&#287;u vermi&#351;tir. 1999 y&#305;l&#305;nda yay&#305;mlad&#305;&#287;&#305; T&#252;rk Dilinin Etimolojik S&#246;zl&#252;&#287;&#252;, T&#252;rk&#231;e etimoloji konusunda akademik bilgi veren de&#287;erli bir &#231;al&#305;&#351;mad&#305;r.

<div align="center">

</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2120
Рейтинг:
  • 5