Turkluk Bilimi Sozlugu

24.11.11 | rebrafi

http//photoload.ru/data/34/6b/4f/346b4ff0de800e60c4c3054e2f04f9.jpg


<b>T&#252;rkl&#252;k Bilimi S&#246;zl&#252;g&#252;</b>
Author: Hasan Eren
Publisher: T&#252;rk Dil Kurumu Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 1998
ISBN: 9751610338
Number of pages: 275
Format / Quality: PDF
Size: 143 Мb
Language: Turkish

Цитата:

Hasan Eren


Prof. Dr. Hasan Eren (d. 15 Mart 1919 Vidin, Bulgaristan - &#246;. 26 May&#305;s 2007 Ankara, T&#252;rkiye). T&#252;rk s&#246;zl&#252;k&#231;&#252; ve etimoloji konusuna yo&#287;unla&#351;m&#305;&#351; T&#252;rkolog.
&#304;lkokulu ve r&#252;&#351;tiyeyi Vidin'de tamamlad&#305;. Daha sonra Bulgar Lisesine girerek buradan 1937 y&#305;l&#305;nda birincilikle mezun oldu. Lise y&#305;llar&#305;nda &#246;zellikle Bulgarca, Rus&#231;a, Frans&#305;zca dersleri ve T&#252;rk dili ile ilgili konulara b&#252;y&#252;k ilgi duydu. Bu ilgisi ile &#252;nl&#252; Macar T&#252;rkolo&#287;u Gyula N&#233;meth'in dikkatini &#231;ekti ve b&#246;ylece 1938 y&#305;l&#305;nda Budape&#351;te &#220;niversitesi T&#252;rkoloji b&#246;l&#252;m&#252;n&#252;n tek &#246;&#287;rencisi olarak &#252;niversite hayat&#305;na ba&#351;lad&#305;. Burada T&#252;rkolojinin yan&#305; s&#305;ra Mo&#287;olca ve Macarca derslerine devam etti. T&#252;rk dilinin s&#246;z varl&#305;&#287;&#305; ile ilgili &#231;al&#305;&#351;malar&#305;na da &#252;niversite &#246;&#287;rencisi oldu&#287;u y&#305;llarda ba&#351;lad&#305;. 1942 y&#305;l&#305;nda doktor, 1946 y&#305;l&#305;nda ise "T&#252;rk S&#246;z Bilimi" alan&#305;nda do&#231;ent unvan&#305;n&#305; ald&#305;. 1948 y&#305;l&#305;nda T&#252;rkiye'ye gelerek Ankara &#220;niversitesi Dil ve Tarih-Co&#287;rafya Fak&#252;ltesi'nde do&#231;ent olarak g&#246;reve ba&#351;lad&#305;. Bu arada T&#252;rk Dil Kurumu'nda da &#231;al&#305;&#351;malar&#305;n&#305; s&#252;rd&#252;ren Prof. Dr. Hasan Eren, s&#246;zl&#252;k &#231;al&#305;&#351;malar&#305;na &#231;ok de&#287;erli katk&#305;larda bulundu. Hasan Eren, 1988 y&#305;l&#305;nda yay&#305;mlanan T&#252;rk&#231;e S&#246;zl&#252;k'&#252;n yay&#305;n&#305;nda ba&#351;kanl&#305;k da yapt&#305;. T&#252;rk Dil Kurumu'nda 1957 y&#305;l&#305;nda ikinci ba&#351;kanl&#305;k g&#246;revini y&#252;r&#252;tt&#252;. Daha sonra bu g&#246;revden ayr&#305;larak terim kolu ba&#351;kan&#305; oldu. Kol ba&#351;kan&#305; iken &#252;niversite &#246;&#287;retim &#252;yeleri ile i&#351; birli&#287;i yaparak &#231;e&#351;itli alanlara ait terimleri bir araya getirerek yay&#305;mlad&#305;. 1960 y&#305;l&#305;nda T&#252;rk Dil kurumu'ndaki g&#246;revinden ayr&#305;ld&#305;. 1985 y&#305;l&#305;ndan itibaren T&#252;rk Ansiklopedisi ba&#351; redakt&#246;rl&#252;&#287;&#252;ne getirildi ve bu ansiklopedinin tamamlanmas&#305;n&#305; sa&#287;lad&#305;. Prof. Dr. hasan Eren, 17 Ekim 1983'te T&#252;rk Dil Kurumu ba&#351;kanl&#305;&#287;&#305;na getirildi. Bu g&#246;revi 20 Eyl&#252;l 1993 tarihine kadar s&#252;rd&#252;rd&#252;. 1984'te TRT Radyo ve Televizyon Y&#252;ksek Kurulu &#252;yeli&#287;ine atand&#305; ve 6 y&#305;l g&#246;rev yapt&#305;.

Prof. Dr. Hasan Eren, ulusal ve uluslar aras&#305; bilim &#231;evrelerinde pek &#231;ok &#246;d&#252;le ve &#351;eref &#252;yeli&#287;ine de&#287;er g&#246;r&#252;lm&#252;&#351;t&#252;r. 1966'da Macar Dil Bilimi derne&#287;i &#351;eref &#252;yesi, 1972'de Macar Do&#287;u Bilimleri Derne&#287;i &#351;eref &#252;yesi, 1988'de Macar Bilimler Akademisi &#351;eref &#252;yesi, 1996'da Uluslararas&#305; Hungaroloji Derne&#287;i &#351;eref &#252;yesi olmu&#351;, kendisine 24 Haziran 2000'de Macaristan cumhurba&#351;kan&#305; taraf&#305;ndan en y&#252;ksek sivil Macar liyakat ni&#351;an&#305; verilmi&#351;tir. Prof. Dr. Hasan Eren'e T&#252;rk Dil Kurumu da 26 Eyl&#252;l 1996'da &#351;&#252;kran berat&#305; ve onurlu&#287;u vermi&#351;tir. 1999 y&#305;l&#305;nda yay&#305;mlad&#305;&#287;&#305; T&#252;rk Dilinin Etimolojik S&#246;zl&#252;&#287;&#252;, T&#252;rk&#231;e etimoloji konusunda akademik bilgi veren de&#287;erli bir &#231;al&#305;&#351;mad&#305;r.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2291
Рейтинг:
  • 5