Najmiddin an-Nasafiy.Al-qand fiy zikri ulamoi Samarqand (Samarqandiya)

21.08.13 | yabgu

http//photoload.ru/data/b6/47/56/b64756f5e6fbd66aa76e25f8b20965b8.jpg


<b>Al-qand fiy zikri ulamoi Samarqand (Samarqandiya) / Ал&#1179;анд Фий зикри уламои Самар&#1179;анд (Самар&#1179;андия) </b>
Author: Najmiddin an-Nasafiy / Нажмиддин Насафий
Publisher: Toshkent.,"O'zbekiston milliy ensikloprdiyasi" nashriyoti
Publication date: 2001
ISBN: 5-89890-037-03
Number of pages: 304
Format / Quality: PDF
Size: 11,14 Mb
Language: Uzbek

Цитата:
НАСАФИЙ, Абу &#1202;афс Нажмид-дин Умар ибн Му&#1203;аммад (1069—1142) — тарихчи, фа&#1179;и&#1179;, тил-шунос, му&#1203;аддис, муфассир олим. Унинг мусулмон &#1179;онуншунослигига дойр «ал-Манзумат ан-Насафия фил-хилофиёт» («Келишмовчиликлар бора-сида Насафийнинг назмий асари»), «А&#1179;оид ан-Насафий» («Насафий а&#1179;оиди»), шариат &#1179;онунлари ва &#1178;уръ-они карим шар&#1203;ига доир «ал-Йаво&#1179;ит фил-маво&#1179;ит» («Кулай ва&#1179;тлар хусуси-да ё&#1179;утлар»), 3 китобдан иборат (100 босма табо&#1179; &#1203;ажмида) «Тайсир фит-тафсир» («Тафсир этишдаги &#1179;улайлик-лар»), шунингдек, тасаввуфга доир «Рисомайи Нажмия» китоби бизгача етиб келган бўлиб, улар етарли тад&#1179;и&#1179; этилмаган. Мусулмон оламида Абу &#1202;афс Насафий асарларига &#1179;изи&#1179;иш &#1179;адимдан катта бўлган. Унинг «ал-Манзумат ун-Насафия» асарига замондоши Алоуддин Абулмужо&#1203;ид Му&#1203;аммад Са-мар&#1179;андий (вафоти 1157 й.) «Хасрул масоил ва касруд-далойил» («Масалалар-нинг чеклангани ва далиллар касри») деб номланган тафсир битган. Со&#1203;иб&#1179;ирон Амир Темур даври олимларидан Саъдуд-дин Масъуд ибн Умар Тафтазоний (вафоти 1390) Н. асарларига «Шар&#1203;и акрй-ид ун-Насафия» номли тафсир ёзган. Н.нинг «ал-Канд фий зикри уламои Самарканд» [«Самарканд уламолари хоти-расига доир &#1179;анд(дек ширин) китоб »] номли асари, асосан, самар&#1179;андлик маш&#1203;ур кишилар &#1203;аёти ва фаолияти амда улар ривоят &#1179;илган &#1203;адисларга ба&#1171;ишланган. Унда Мовароунна&#1203;р та-рихи, топонимикаси &#1203;амда Ислом та-рихига дойр му&#1203;им маълумотлар мав-жуд. Асарга киритилган маш&#1203;ур шахс-лар таржимаи &#1203;оли араб алифбоси тар-тибида жойлаштирилган бўлиб, унинг бизгача етиб келган &#1179;ўлёзма нусхаси-нинг «хо»дан «коф» арфларигача бўлган &#1179;исмигина са&#1179;ланиб &#1179;олган. Шундай бўлса-да, бу асар муста&#1179;ил юртимиз ўтмишига дойр бўлак манба-ларда учрамайдиган маълумотларга эга эканлиги боисидан ни&#1203;оятда му&#1203;имдир. «Ўзбекистон миллий энциклопеди-яси» давлат илмий нашриёти Н.нинг ушбу асарининг &#1179;ис&#1179;артирилган &#1203;ол-даги ўзбекча таржимасини «Самар-&#1179;андия» номи остида чоп этган (2001).
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2543
Рейтинг:
  • 5