Kur'an'daki Islam Tasavvuf ve Mutluluk

27.10.13 | yabgu

http//photoload.ru/data/37/a2/a8/37a2a825fa96f67b306968120d4f723c.jpg


<b>Kur'an'daki &#304;slam Tasavvuf ve Mutluluk</b>
Author: &#304;mam &#304;skender Ali Mihr
Publisher: G&#252;n Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 2008
Number of pages: 716
Format / Quality: PDF
Size: 7,2 Mb
Language: Turkish


A.1. TASAVVUF NED&#304;R?
Tasavvuf Kur’&#226;n-&#305; Kerim'in b&#252;t&#252;n&#252; ile amel etmektir. Yani Kur’&#226;n-&#305; Kerim'in sadece fizik v&#252;cudu al&#226;kadar eden &#226;yetleri ile de&#287;il, nefsi ve ruhu vazifeli k&#305;lan &#226;yetleri ile de amel etmektir.
Tasavvuf, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sah&#226;benin ya&#351;ad&#305;klar&#305;n&#305; ya&#351;amakt&#305;r.
Tasavvuf, Allah’&#305;n bize tevdi etti&#287;i 3 emaneti (Ruh, Fizik v&#252;cut ve nefs) ve iradeyi, Allah’a teslim etmektir. &#304;r&#351;ad'a ula&#351;makt&#305;r. Bu ise &#304;sl&#226;m olmakt&#305;r.
A.2. KUR’&#194;N’DAK&#304; &#304;SL&#194;M NED&#304;R?
&#304;sl&#226;m kelimesinin ilk muhtevas&#305; tek Allah’a inanmak, ikinci muhtevas&#305; teslim, &#252;&#231;&#252;nc&#252; muhtevas&#305; ise sulh ve s&#252;k&#251;ndur. Kim &#304;sl&#226;m olmak &#351;erefine ula&#351;m&#305;&#351;sa, o ki&#351;i &#252;&#231; a&#231;&#305;dan sonsuz saadete eri&#351;mi&#351; olur.
&#304;&#231; &#226;lemde, ruhun b&#252;t&#252;n hasletleri nefse ge&#231;ti&#287;i i&#231;in sulh ve s&#252;k&#251;na ula&#351;&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r. &#199;&#252;nk&#252; art&#305;k nefs ve ruh aras&#305;nda &#231;at&#305;&#351;ma yoktur.
D&#305;&#351; &#226;lemdekilerle sulh ve s&#252;k&#251;na ula&#351;&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r. &#199;&#252;nk&#252; nefsin afetleri art&#305;k yoktur ki di&#287;er insanlarla anla&#351;mazl&#305;klar olsun.
Allah&#251; Teal&#226; ile en iyi ili&#351;ki kurulmu&#351;tur. Allah’&#305;n her emri yerine getirilmekte ve her nehyinden ka&#231;&#305;n&#305;lmaktad&#305;r. Art&#305;k nefsin sahip oldu&#287;u faziletler (Yani ruhun hasletleri) emirleri yapmaya b&#252;y&#252;k arzu duymakta, nehiyleri (yasaklar&#305;) ise hi&#231; i&#351;lememektedir. &#199;&#252;nk&#252; nefsteki yasaklar&#305; talep eden afetlerin hepsi yok olmu&#351;tur.
Kur’&#226;n’daki &#304;SL&#194;M, 7 safha 4 TESL&#304;M’den olu&#351;an 28 basamakta ya&#351;anarak, insanlar&#305; MUTLULUK ve SAADET’e ula&#351;t&#305;ran, kurtulu&#351; re&#231;etesidir.

Hi&#231; kar&#351;&#305;l&#305;ks&#305;z Allah&#251; Teal&#226; insanl&#305;&#287;a Kur’&#226;n-&#305; Kerim ile muhte&#351;em bir ziyafet sunmu&#351;tur.

&#304;sl&#226;m sonsuz bir saadetin (Fussilet-35), hazz&#252;l az&#238;min olu&#351;mas&#305; i&#231;in ula&#351;&#305;lmas&#305; gereken bir merhaledir.

A.3. TASAVVUF E&#350;&#304;TT&#304;R KUR’&#194;N’DAK&#304; &#304;SL&#194;M
&#304;sl&#226;m olmak, ancak Kur’&#226;n-&#305; Kerim'in b&#252;t&#252;n&#252;ne t&#226;b&#238; olmakla ger&#231;ekle&#351;ebilir. Kitab&#305;n b&#252;t&#252;n&#252;ne t&#226;b&#238; olmak, ruhun, fizik v&#252;cudun ve nefsin, bize verilen 3 em&#226;netin ve iradenin Allah’a teslim edilmesidir. Bu 3 em&#226;netin ve iradenin Allah'a teslimi Tasavvuftur. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in ir&#351;ad&#305; alt&#305;nda sah&#226;benin ula&#351;t&#305;klar&#305; merhaledir ve ya&#351;ad&#305;klar&#305; hayatt&#305;r. &#304;sl&#226;m &#351;erefine ermektir.

TASAVVUF e&#351;ittir KUR’&#194;N’DAK&#304; &#304;SL&#194;M d&#305;r.

B. TASAVVUF FARZDIR
Allah ir&#351;ad&#305; farz k&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r (Bakara-186 ve &#350;ura-47). Ayr&#305;ca insandaki emanetlerin (ruh, fizik v&#252;cut ve nefs ) ehline yani sahibi olan Allah’a teslimi emredilmektedir (Nisa-58, Zumer-54, Nisa-l25 ve Beyyine-5).

Kur’&#226;n’daki &#304;sl&#226;m, 3 v&#252;cud ve serbest iradenin Allah'a teslimini farz k&#305;lm&#305;&#351;, bu em&#226;netlerin teslimi ayr&#305;ca emrolunmu&#351;tur. Yukar&#305;daki &#226;yet-i kerimeler gere&#287;ince 3 v&#252;cudun ve de iradenin Allah'a teslimi ise tasavvuf oldu&#287;una g&#246;re Tasavvuf farzd&#305;r.

14 as&#305;rda &#351;eytan&#305;n, &#304;sl&#226;m olduklar&#305;n&#305; zanneden milyonlarca insan&#305; d&#252;&#351;&#252;rd&#252;&#287;&#252; korkun&#231; tuzak ise &#304;sl&#226;m'&#305;n 5 &#351;art&#305;d&#305;r.

Cennete gitmenin en alt seviyesi &#226;men&#251; olmakt&#305;r (Allah’a ula&#351;may&#305; dilemektir) (Ankebut-5). M&#252;’min olmak ise insan&#305;n kalbine im&#226;n&#305;n girmesidir. (Hucurat-14).

&#304;sl&#226;m’&#305;n 5 &#351;art&#305; ile hi&#231; kimsenin, &#226;men&#251; olamayaca&#287;&#305; gibi, cennete de giremeyece&#287;i bu kitapta b&#252;t&#252;n delilleriyle anlat&#305;lm&#305;&#351; ispat edilmi&#351;tir. &#304;sl&#226;m’&#305;n 5 &#351;art&#305;, insan&#305;n &#252;&#231; v&#252;cudunu teslimde sadece vas&#305;ta emirlerdir. &#304;nsan&#305; kurtaracak olan ise farzlar&#305;n b&#252;t&#252;n&#252; olan tasavvuftur.

Tasavvuf, zaman&#305;m&#305;zda insan&#305; kurtarmaya yeterli san&#305;lan &#304;sl&#226;m’&#305;n 5 &#351;art&#305;n&#305;n &#246;tesinde, bir&#231;ok fantaziyi de gerektiren l&#251;zumsuz bir faaliyet de&#287;il, muhtevas&#305;ndaki her unsur farz olan bir farzlar b&#252;t&#252;n&#252;d&#252;r.

C. MUTLULUK E&#350;&#304;TT&#304;R TASAVVUF O DA E&#350;&#304;TT&#304;R KUR’&#194;N’DAK&#304; &#304;SL&#194;M
Bu kitap, Allah’&#305;n insana ruh, fizik v&#252;cut ve nefs olmak &#252;zere 3 emanet verdi&#287;ini, bu emanetleri ve iradeyi Allah’a teslim etmenin insan&#305; &#304;SL&#194;M olmak &#351;erefine erdirdi&#287;ini anlatmaktad&#305;r.

Bu emanetleri Allah'a teslim etmek TASAVVUF tur.

Ve SAADET'e, MUTLULUK denilen hedefe ula&#351;mak gene bu 3 em&#226;netin Allah'a teslimi ile m&#252;mk&#252;nd&#252;r.

MUTLULUK, TASAVVUF ve &#304;SL&#194;M ayn&#305; noktada ve ayn&#305; anda olu&#351;maktad&#305;r. &#214;yleyse rahat&#231;a &#351;unu s&#246;yleyebiliriz:

MUTLULUK e&#351;ittir TASAVVUF o da e&#351;ittir &#304;SL&#194;M.

D. SONU&#199;
Bug&#252;n huzursuzluk i&#231;inde bulunan d&#252;nyam&#305;zdaki insanlar&#305;n huzura ve mutlulu&#287;a kavu&#351;abilmeleri ancak nefslerini tasfiye etmeleri ile yani son teslimi te&#351;kil eden nefslerini Allah’a teslim etmeleri ile, yani ancak TASAVVUF ile m&#252;mk&#252;n olabilir. Unutmayal&#305;m ki ve alt&#305;n&#305; &#231;izerek hat&#305;rlayal&#305;m ki, Bizim k&#252;lt&#252;r&#252;m&#252;z&#252;n en b&#252;y&#252;k miras&#305; TASAVVUF'tur. &#214;yleyse &#252;lkemizin d&#305;&#351; &#252;lkelerde tan&#305;t&#305;lmas&#305;ndaki en &#246;nemli etken TASAVVUF olmal&#305;d&#305;r. Bu &#252;lkenin, b&#252;t&#252;n d&#252;nya insanlar&#305;n&#305;n &#246;zledikleri saadete kavu&#351;malar&#305;nda, dominant rol&#252; &#252;stlenmesi ancak TASAVVUF ile m&#252;mk&#252;n olacakt&#305;r.

Allah’&#305;n b&#252;t&#252;n insanlar&#305;n kalplerinde nurunu tamamlayaca&#287;&#305; (Saf-8) g&#252;nlere yakla&#351;&#305;rken, Allah&#251; Teal&#226;’ya, bize bu kitab&#305; haz&#305;rlamay&#305; nasip k&#305;lmas&#305; sebebiyle sonsuz &#351;&#252;k&#252;rler ve hamdler olsun.

Dualar&#305;m&#305;zla,

&#304;MAM &#304;skender Ali M &#304; H R
<div align="center">

</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3748
Рейтинг:
  • 5