Abu Tohirxoja. Samariya

02.10.13 | yabgu

http//photoload.ru/data/ea/3f/1b/ea3f1b8e6fdf7844d773a53fb6a7e2eb.jpg


<b>Samariya / Самария</b>
Author: Abu Tohirxoja / Абу То&#1203;ирхожа
Translator: Abdulmo'min Sattoriy
Publisher: Toshkent.,"Kamalak"
Publication date: 1991
ISBN: 5-633-00736-0
Number of pages: 81
Format / Quality: PDF
Size: 25,1 Mb
Language: Uzbek

Цитата:

БОШЛОН&#1170;УЧ ЙЎСУНИДА БИР-ИККИ СЎЗ

Самар&#1179;анднинг табиий кўруниши, тарихий а&#1203;воли ва эски асарларнинг баёнида бўл&#1171;он форсча «Самария» кито-би хижрий 1260-1265 (1844-1848) йиллари о ролла р ид а ёзил&#1171;ондур. Мунинг ёз&#1171;учиси самар&#1179;андди&#1179; &#1179;ози Абу Саъидхожанинг ў&#1171;ли муфтий Абу То&#1203;ирхожа бўлуб, Самар&#1179;анд фазл эгаларининг кейинги бў&#1171;унларидан саналар эди.
Ушбу китоб ёш ёз&#1171;училаримиздан бўл&#1171;он тарих ва осори ати&#1179;ачи мар&#1203;ум Абд ул-Мўмин Сатторий томонидан 1921 йилда ўзбекчага ўгурулган ва бир бўлаги «Ин&#1179;илоб» журнали ор&#1179;али тор&#1179;ол&#1171;он бўлса &#1203;ам &#1179;оломиси о&#1179;ортурул-майин мусаввада &#1203;олича &#1179;ол&#1171;он эди. Ўзбекистон маориф комиссарли&#1171;и олдидаги илмий марказнинг ўзбек комитаси ушбу китобнинг а&#1203;амиятини ўлчаб ворисларидан сотиб олди ва &#1179;айта бошдан ишлаб чи&#1179;ишни менга буюрди. Мен &#1179;ўлум&#1171;а тушган форсча босил&#1171;он «Самария» нусхаси билан Сатторий таржумасини солиштириб кўрдум, асли&#1171;а мос келмаган ерларини тузатдим. Сатторий томонидан &#1179;ўшил&#1171;он маълумотларни ўз имзоси билан &#1203;ошия&#1171;а кўчурдим. Сатторий таржумасида бўлуб меним &#1179;ўлумда&#1171;и « Самария »да бўлма&#1171;он, лекин «Самария»нинг бош&#1179;а бирон нусхасидан олин&#1171;они билинуб тур&#1171;он маълумотларни икки ёй чиз&#1171;иси (хатти &#1179;авсайн) аросида олиб ўз ерида &#1179;олдурдим. Китобнинг асл маф&#1203;умини онглатишга зарар келтурмайтур&#1171;он ерларда Сатторий услубидан бир намуна бўлсун деб онинг таъбирларини бузмадим.
Китобнинг аслида ва Сатторий томонидан &#1179;ўшил&#1171;он маълумотлар ва изо&#1203;&#1171;а мў&#1203;тож кўринган нарсаларни &#1203;ошияда изо&#1203; &#1179;илдим. &#1178;ўлимда&#1171;и санадлар&#1171;а кўра ёнглиш гумон &#1179;ил&#1171;онларимни далил кўрсатиб &#1203;ошияда исло&#1203; &#1179;илдим ва баъзи ерларда ўз мутолаа ва муло&#1203;азаларимни &#1203;ам &#1179;айд этдим. Бу ишларнинг натижасида китобнинг аслига кўра эллик фойизга я&#1179;ин бир нарса &#1203;ошияда ёзилди.

"САМАРИЯ"НИНГ А&#1202;АМИЯТИ

Ўрта Осиёнинг бир ва&#1179;тлар кўбчилик мусулмон Осиёсининг маданияти ва саёсат маркази бўлуб ўтган ва чиндан «Самар&#1179;анди фирдавсмонанд» сифати&#1171;а арзийтур&#1171;он бир йўсинда безанган Самар&#1179;анд кейинги замонларда бузулуб &#1179;уру&#1179; бир чўлра айланган эди. Мон&#1171;ит амирларининг биринчиси бўл&#1171;он Ра&#1203;имхон Самар&#1179;анд музофотини &#1179;ўл&#1171;а киргузамен деб келганда (&#1203;.1166/1752) йил бошларида) Самар&#1179;анд ша&#1203;рида жон эгаси йў&#1179; эди, &#1203;атто Работа Хожабандий тў&#1171;они бузул&#1171;он ва Самарканд сувдан ма&#1203;рум &#1179;ол&#1171;он эди. Ра&#1203;имхон ушбу сафарида (&#1203;.1166 й. жумод ас-соний ойинда) Работа Хожабандийни тузатиб Самар&#1179;анд&#1171;а сув о&#1179;из&#1171;он бўлса &#1203;ам одам йў&#1179;ли&#1171;идан обод бўлмади.
Сама&#1179;анднинг &#1203;озирда&#1171;и ободонли&#1171;и &#1203;.1195/1780 йили, яъни Шомуродбийнинг беклигидан бошлон&#1171;он бўлуб, 1215/ 1809 йилда, яъни Шомурод &#1203;укуматанинг охирги йилида бир ша&#1203;ар йусуни&#1171;а киргузилди. Ушбу йилда Шомурод Самарканд ша&#1203;рида 24 гузар (ма&#1203;алла) бино &#1179;илиб Ўратепа, &#1202;овас, Зомин ва бош&#1179;а ё&#1179;лардан кўчурулуб кетарилган (О&#1179; уйли7 этилган) кшпиларни шу гузарларда ўрнашдурди. Самар&#1179;анд Чорсусида&#1171;и то&#1179;, Пой&#1179;аво&#1179;, Шо&#1203;изинда, &#1178;аландархона ва Сўзангарон дарвозалари ушбу тарихда иморат &#1179;илиндилар. (Кейинги во&#1179;иа Хамулий тарихидан олинди).
«Самария» эгаси Абу То&#1203;ирхожа мана шундай харобали&#1179; натижасинда бузулуб йўколаёзган эски асарларни ва &#1179;абр тошларини текшириб ва суриштириб ушбу китобни ёз&#1171;он. Агар бу одам шунча &#1171;айрат &#1179;илма&#1171;он бўлса эди, яна кўб эски асарлардан бизга маълумот еташмас эди. Демак, Абу То&#1203;ирхожа биз учун жуда &#1179;имматли бир ёдгор &#1179;олдир&#1171;он экан. Мана шундай бир китоб, албатта, му&#1203;им бўлса керак.

САДРИДДИН АЙНИЙ 29 март, 1926 йил, Самар&#1179;анд


МУ&#1178;АДДИМА
ШАФ&#1178;АТЛИ ВА МАР&#1202;АМАТЛИ ТАНГРИ НОМИ БИЛАН!

Дунё Эгаси Тангрига &#1203;амд ва &#1203;ар бир нарсани о&#1179;ибат пар&#1203;езкор ва та&#1179;водорлар унинг (тангрининг) яхши хал&#1179;и Му&#1203;аммад ва унинг авлод &#1203;амда ас&#1203;обларига салот ва саломлар бўлсин. Сўнг фазилатли ва етукликни касб эттан эзгуликлар мажмаи ва яхшиликларнинг манбаи, яъни а&#1179;лий ва на&#1179;лий илмлар мушкилларини &#1203;ал этувчи ва &#1203;анифий маз&#1203;абига зиё ба&#1171;ишловчи чиро&#1171;и мўъжаз, ва мухтасар бўлганлар тафсилотни атрофлича англатувчи, кам а&#1203;амиятли ишларни хуттом берувчи, &#1179;асида ва &#1171;азаллар жаво&#1203;иротининг саррофи, назм ва иншода ягона, Пай&#1171;амбар авлодининг хулосаси ва таъриф -тавсифини баён &#1179;илишга &#1203;ожати йў&#1179; [мулло] Мир Абу То&#1203;ирхожа Самар&#1179;андийнинг таълифотидандир.
Ушбу китоб Самар&#1179;анд ша&#1203;рининг бино &#1179;илиниши бу от [Самар&#1179;анд] деб аталишининг сабаби, &#1203;авосининг хосияти, ерининг тузилиши, то&#1171;лари, &#1171;орлари, було&#1179;лари, масжид ва мадрасалари, &#1179;абр ва мозорлари аломатлариии белгилаш баёнидадир. Бу китобга «Самария» от &#1179;ўйилди, тангрининг ёрдами билан ва унга таваккул &#1179;илиб, эй азиз.
Самар&#1179;анд бешинчи и&#1179;лимдан, эски бир ша&#1203;ардир, ду-нёнинг обод бўлагининг бир чеккасида жойлашган. Турли тоифадан бўлган эл ва улус унинг атроф-теварагида жойлашган. Шунинг учун ушбу ша&#1203;ар буз&#1171;унчилик ва харобаликларнинг ўрни бўлган.
Бу Фирдавсмонанд Самар&#1179;анд вилоятанииг мозорлари-ни билдирмак учун «&#1178;андия» китобининг муаллифи томонидан мазкур китобда зикр &#1179;илинган аломат ва нишоналар кейинги ва&#1179;тларда йў&#1179;олган, са&#1171;ана тошларидаги лав&#1203;алар &#1203;ам нобуд бўлган.
Камина бузруклар мухлиси мулло Абу То&#1203;ирхожа Самар&#1179;андий — тангри каломининг нуктасанжи ва ирфон дарёсининг &#1171;аввоси, саёдат сарлав&#1203;асинипг дебочаси ва саодатли номи билан аталган Самар&#1179;анд вилоятининг &#1179;ози калони мулло Мир Абусаъидхожанинг ў&#1171;ли, у хожанинг нишоналарини бир талай суриштиришлардан сўнгра, мозор ва &#1179;абр аломатлариии белгилаб, уларнинг бўсо&#1171;алари тупро&#1171;ини кўзимга суртиб, у ернинг аломат ва нишоналарини бу китобда баён &#1179;илмо&#1179;чи бўлдим. Уларнинг таржимайи &#1203;оллари ва даражаларини билганимча мозор ва &#1179;абрларни кўрсатган чо&#1171;да ёзарман, шоядхим уларнинг мозорларини зиёрат килувчилар ўзининг о&#1179;ибатли иши тў&#1171;рисида &#1203;айратда &#1179;олган менинг &#1203;а&#1179;имга дуои хайр &#1179;ил&#1171;айлар.

Ушбу китоб 11 бобин [уз] ичига ол&#1171;андир

1-боб: бу ша&#1203;арнииг Самар&#1179;анд аталиши тў&#1171;рисида. 2-боб: бу ша&#1203;арнинг иморатини бошлаб ким ясагани &#1203;а&#1179;ида.
З-боб: тўрт фасдда бу шахар &#1203;авосининг хосиятлари хусусида.
4-боб; ерининг тур иши ва теварагининг куриниши жу&#1171;рофий &#1203;оли] тў&#1171;рисида.
5-боб: бу ша&#1203;арнинг теварагидаги то&#1171;лар баёнида.
6-боб: бу ша&#1203;арнинг теварагидаги ари&#1179;лар ва було&#1179;лар баёнида.
7-боб: бу ша&#1203;арнинг теварагидаги &#1171;орлар ва чукурликлар тў&#1171;рисида.
8-боб: масжид ва мадрасалари &#1203;а&#1179;ида.
9-боб: ша&#1203;ар ва унннг теваракларидаги &#1179;абр ва мозорларнинг аломат ва нишоналари тў&#1171;рисида.
10-боб: &#1179;абр а&#1203;лларининг зиёрат йўллари.
11-боб: &#1179;абристон элидан олинадиган ибрат ва дўстларга ўгут.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!

Password: turklib</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2457
Рейтинг:
  • 4