100 Temel Eser - Dervis ve Olum - Audiokitab

11.09.13 | yabgu

http//photoload.ru/data/06/b5/5a/06b55ace28b1036371f65c27f42920a1.jpg


<b>Dervi&#351; ve &#214;l&#252;m - Audiokitab</b>
Author: Me&#351;a (Mehmet) Selimovi&#231;
Publisher: &#350;ehir Yay&#305;nlar&#305;/MEB
Publication date: 2005
ISBN: 9753501323
Format / Quality: MP3
Size: 14 Mb
Language:Turkish

Цитата:
100 Temel Eser, T&#252;rkiye Cumhuriyeti 59. H&#252;kumeti Mill&#238; E&#287;itim Bakanl&#305;&#287;&#305;'n&#305;n (MEB) orta&#246;&#287;retim kurumlar&#305;ndaki &#246;&#287;rencilere hem T&#252;rk Dili ve Edebiyat&#305; dersi m&#252;fredat&#305; ile ili&#351;kilendirilerek okutulmas&#305; hem de bo&#351; zamanlar&#305;n&#305; de&#287;erlendirmek &#252;zere &#246;ncelikle ba&#351; vurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye edilmesi i&#231;in derlenmi&#351; edebi eserlerdir. Bu liste, Mill&#238; E&#287;itim Bakan&#305; Do&#231;. Dr. H&#252;seyin &#199;elik taraf&#305;ndan 19 A&#287;ustos 2004'te yay&#305;mlanan bir genelgeyle kamuya a&#231;&#305;klanm&#305;&#351;t&#305;r. Ayr&#305;ca bu genelgede, ilk&#246;&#287;retim okullar&#305; i&#231;in de benzer bir eser listesinin haz&#305;rlan&#305;p yay&#305;mlanaca&#287;&#305; ifade edilmi&#351;tir.
Цитата:
"Hokka ile kalemi ve yazmakta olan &#351;eyleri tan&#305;kl&#305;&#287;a &#231;a&#287;&#305;r&#305;yorum. Yan&#305;lt&#305;c&#305; ak&#351;am karanl&#305;&#287;&#305;n&#305;, geceyi ve gecenin canland&#305;rd&#305;&#287;&#305; her&#351;eyi tan&#305;kl&#305;&#287;a &#231;a&#287;&#305;r&#305;yorum; Ay&#305;n ond&#246;rd&#252; ile &#351;afak vaktini tan&#305;kl&#305;&#287;a &#231;a&#287;&#305;r&#305;yorum; K&#305;yamet g&#252;n&#252;n&#252; ve kendi kendini k&#305;nayan ruhu tan&#305;kl&#305;&#287;a &#231;a&#287;&#305;r&#305;yorum; Her insan&#305;n daima zararda oldu&#287;una dair her &#351;eyin ba&#351;lang&#305;c&#305; ve sonu olan zaman&#305; tan&#305;kl&#305;&#287;a &#231;a&#287;&#305;r&#305;yorum.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2103
Рейтинг:
  • 5